Презентация Rada Bezpieczenstwa ONZ

Презентация Rada Bezpieczenstwa ONZ


Предлагаем ознакомиться с содержанием и скачать для редактирования или печати презентацию «Rada Bezpieczenstwa ONZ», содержащую 12 слайдов и доступную в формате ppt. Размер файла доклада составляет 665.31 KB

Просмотреть и скачать

Слайды и текст этого доклада

Rada Bezpieczenstwa ONZ
Рис.1 Rada Bezpieczenstwa ONZ
Rada Bezpieczeństwa ONZ Rada Bezpieczeństwa ONZ - organ ONZ odpowiedzialny za utrzymanie pokoju i be
Рис.2 Rada Bezpieczeństwa ONZ Rada Bezpieczeństwa ONZ - organ ONZ odpowiedzialny za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, decydujący w szczególności o autoryzacji działań militarnych, tworzeniu operacji pokojowych i nakładaniu sankcji międzynarodowych.
Członkowie Składa się z 15 członków, w tym 5 stałych (Chiny, Francja, Rosja, USA, Wielka Brytania) o
Рис.3 Członkowie Składa się z 15 członków, w tym 5 stałych (Chiny, Francja, Rosja, USA, Wielka Brytania) oraz 10 niestałych, wybieranych na dwuletnie kadencje przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Co roku wymienianych jest 5 członków niestałych, a państwa kandydujące muszą uzyskać 2/3 oddanych głosów. Członkowie niestali są wybierani wg klucza geograficznego: 5 miejsc przydzielonych jest Azji i Afryce, 2 - Ameryce Łacińskiej i Karaibom, 2 - Europie Zachodniej i innym krajom, 1 - Europie Wschodniej; nie można ubiegać się o reelekcję bezpośrednio po zakończeniu kadencji.
Rada Bezpieczenstwa ONZ, рис. 4
Рис.4
dyskusje Obecnie prowadzone są dyskusje nad ewentualnym rozszerzeniem liczby stałych członków Rady B
Рис.5 dyskusje Obecnie prowadzone są dyskusje nad ewentualnym rozszerzeniem liczby stałych członków Rady Bezpieczeństwa - wśród kandydatów na członków stałych wymienia się m. in. Niemcy, Japonię, Indie i Brazylię . Żywo dyskutowana jest też kwestia powołania członków półstałych, którymi mogłyby zostać mocarstwa regionalne np. Włochy, Arabia Saudyjska, Nigeria, Egipt czy Pakistan. W Unii Europejskiej rozważano swego czasu, by prawa Wielkiej Brytanii i Francji scedować na całą Unię, jednak państwa te nie zgodziły się na rezygnację ze swoich przywilejów.
Głosowanie Rada przyjmuje uchwały większością 9 głosów spośród 15 członków. Wśród uchwał wyróżnia si
Рис.6 Głosowanie Rada przyjmuje uchwały większością 9 głosów spośród 15 członków. Wśród uchwał wyróżnia się uchwały dotyczące spraw proceduralnych oraz uchwały dotyczące innych spraw. W przypadku spraw innych do ważności uchwały wymagane są zgodne głosy członków stałych. Jednak w drodze zwyczaju wykształciła się zasada, że uchwała zostaje przyjęta także w wypadku, gdy żaden z członków stałych nie wyrazi sprzeciwu (pierwszy przypadek takiej interpretacji, niezgodnej z literalnym brzmieniem art. 27 Karty Narodów Zjednoczonych, miał miejsce w 1950 r. w związku z interwencją ONZ w Korei). Do zawetowania rezolucji potrzeba więc determinacji jednego z członków stałych lub 7 głosów innych państw. Ten sposób głosowania jest powszechnie krytykowany, swą słabość ujawnił m. in. w trakcie kryzysu irackiego 2003, proponuje się więc, by wprowadzić tzw. podwójne weto (co najmniej 2 członków permanentnych musiałoby zagłosować przeciw, by decyzja nie weszła w życie).
Każde państwo może zgłosić do RB ONZ sytuację zagrażającą pokojowi. Przeważnie pierwszym krokiem Rad
Рис.7 Każde państwo może zgłosić do RB ONZ sytuację zagrażającą pokojowi. Przeważnie pierwszym krokiem Rady jest wówczas wezwanie stron do osiągnięcia porozumienia środkami pokojowymi; czasami podejmowane jest dochodzenie i działania mediacyjne, możliwe jest też powołanie specjalnego przedstawiciela albo zwrócenie się do sekretarza generalnego o podjęcie mediacji. W razie wybuchu walk Rada może wydawać wytyczne do osiągnięcia zawieszenia broni, wysyłać siły pokojowe i uchwalać środki przymusu, tj. sankcje ekonomiczne lub kolektywną akcję zbrojną. Państwa nie będące w danym momencie członkami Rady, a których interesów dotyczy omawiana kwestia, mogą uczestniczyć w debacie w Radzie bez prawa głosu, jeśli zezwoli na to Rada; podobnie jest w przypadku stron sporu będącego przedmiotem debaty. Każde państwo może zgłosić do RB ONZ sytuację zagrażającą pokojowi. Przeważnie pierwszym krokiem Rady jest wówczas wezwanie stron do osiągnięcia porozumienia środkami pokojowymi; czasami podejmowane jest dochodzenie i działania mediacyjne, możliwe jest też powołanie specjalnego przedstawiciela albo zwrócenie się do sekretarza generalnego o podjęcie mediacji. W razie wybuchu walk Rada może wydawać wytyczne do osiągnięcia zawieszenia broni, wysyłać siły pokojowe i uchwalać środki przymusu, tj. sankcje ekonomiczne lub kolektywną akcję zbrojną. Państwa nie będące w danym momencie członkami Rady, a których interesów dotyczy omawiana kwestia, mogą uczestniczyć w debacie w Radzie bez prawa głosu, jeśli zezwoli na to Rada; podobnie jest w przypadku stron sporu będącego przedmiotem debaty.
Kompetencje RB ONZ zgodnie z Kartą NZ to: - utrzymywanie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego zg
Рис.8 Kompetencje RB ONZ zgodnie z Kartą NZ to: - utrzymywanie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego zgodnie z zasadami i celami ONZ - badanie sporów lub sytuacji mogących prowadzić do napięć międzynarodowych - rekomendowanie sposobów regulowania takich sporów lub warunków ich rozstrzygania - formułowanie planów ustanowienia systemu kontroli zbrojeń - stwierdzanie istnienia zagrożenia dla pokoju lub aktu agresji i rekomendowanie podjęcia określonych działań
Kompetencje: - podejmowanie akcji militarnej przeciw agresorowi - rekomendowanie przyjęcia nowych cz
Рис.9 Kompetencje: - podejmowanie akcji militarnej przeciw agresorowi - rekomendowanie przyjęcia nowych członków do ONZ - wykonywanie funkcji powiernictwa ONZ w "obszarach strategicznych" - rekomendowanie Zgromadzeniu Ogólnemu powołanie sekretarza generalnego - razem ze Zgromadzeniem Ogólnym wybór sędziów Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości
Rada Bezpieczenstwa ONZ, рис. 10
Рис.10
Rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ – uchwały jednego z sześciu głównych organów Organizacji Narodów Z
Рис.11 Rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ – uchwały jednego z sześciu głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Szczególne znaczenie mają rezolucje Rady Bezpieczeństwa dotyczące utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, a zwłaszcza decyzje o zastosowaniu sankcji niewymagających użycia siły zbrojnej (art. 41. Karty) oraz decyzje o sankcjach zbrojnych (art. 42 Karty). Jako jedyne spośród rezolucji uchwalanych przez organy ONZ, mają moc prawnie wiążącą dla państw – na mocy art. 25 Karty Narodów Zjednoczonych. Ich legalność nie może być kwestionowana, nie podlegają także kontroli sądowej ze strony Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.
Dziękuję za uwagę
Рис.12 Dziękuję za uwagę


Скачать презентацию